Liturgia


liturgiaLiturgia to miejsce doświadczenia Boga objawiającego się w słowie, sakramentach i modlącej się wspólnocie.

Wspólnota, która żyje wiarą, razem również realizuje polecenie Jezusa, aby „łamiąc chleb” czynić to na Jego pamiątkę (Łk 22.14-20, Mt 26.26-30, Mk 14.22-26, I Kor 11.23-25), włączać do Kościoła poprzez chrzest święty (Mt 28.19-20, J 20.21-23), kontynuować posługę jednania (II Kor 5.19, J 20.22-23) oraz ustanawiać osoby odpowiedzialne za budowanie Kościoła (Ef 4.12-13). Liturgia jest działaniem Jezusa pośród swojego Kościoła oraz lokalnej wspólnoty, która poprzez nią włącza się w uwielbienie wszystkich chrześcijan na ziemi i w niebie czasów przeszłych, obecnych i przyszłych, dlatego też w jej sprawowaniu korzystamy z doświadczenia sióstr i braci, którzy byli przed nami, uzupełniając je o doświadczenie naszych czasów i oczekując ostatecznego objawienia się Jezusa w świecie. Liturgia jest przestrzenią dialogu Boga ze wspólnotą Kościoła, która została wezwana przez słowo Boże.

Liturgia w Reformowanym Kościele Katolickim jest liturgią autentycznie katolicką i ma swoje źródło w piśmie świętym i starożytnych tradycjach liturgicznych Kościoła. Przyjmujemy kalendarz liturgiczny oraz lekcjonarze tradycji łacińskiej, mamy również własny kalendarz wspomnień ważnych wydarzeń oraz postaci Kościoła.

W liturgii nasz Kościół stosuje własny mszał, w którym wiele tekstów zaczerpniętych jest ze starożytnych tekstów liturgicznych, tekstów własnych oraz innych katolickich, zwłaszcza starokatolickich ksiąg liturgicznych.

Liturgia Godzin czyli uświęcenie dnia modlitwą.
Zachęcamy do codziennego uświęcania swojego dnia poprzez starożytną modlitwę psalmami i słowami Pisma świętego. Tradycja łacińska nazywa taką modlitwę Liturgią Godzin, ponieważ poszczególne pory dnia są uświęcane słowami psalmów, hymnów i modlitw. Członkowie naszego Kościoła stosują zazwyczaj monastyczny porządek Liturgii Godzin dostosowany do teologii i wrażliwości 


Do pobrania

Aplikacja Oficjum – Liturgia Godzin Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce (z czytaniami na każdy dzień)