Pięćdziesiątnica – List Biskupa Piotra Hickmana


Zesłanie Ducha

PIĘĆDZIESIĄTNICA

Pozdrowienia w Duchu Jezusa Chrystusa dla wszystkich sióstr, braci i przyjaciół Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej!

Na początku Księgi Rodzaju spotykamy się ze wspaniałym tekstem o stworzeniu który mówi nam o Duchu Bożym unoszącym się nad wodami z których później Bóg, poprzez Słowo, uczynił wszystko co istnieje. Poprzez działanie i moc Ducha Świętego powstał w całości niezwykle złożony i pełen możliwości wszechświat.

W opowiadaniu o ogrodzie Eden dowiadujemy się, że Bóg uformował człowieka z prochu ziemi i który stał się poprzez tchnienie(ruah) Ducha Bożego żywym stworzeniem na obraz i podobieństwo Boże. Niestety człowiek razem z całą kreacją oddzielił się od Boga: utraciliśmy Bożego Ducha. Staliśmy się podlegli śmierci.

Jednakże Bóg nas nie opuścił. Poprzez moc i inspirację Ducha Świętego Bóg objawił się nam w słowach hebrajskich proroków by wezwać nas poprzez proroctwa z powrotem do relacji z Nim, do życia w Duchu.

Przez Ducha Świętego Błogosławiona Dziewica Maryja poczęła w swoim łonie Zbawiciela świata który będzie nazwany Synem Bożym. Kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana w wodach rzeki Jordan, Duch Święty zstąpił z Nieba i namaścił go by stał się naszym Mesjaszem, Chrystusem, który poprzez swoją Śmierć i Zmartwychwstanie przyniesie zbawienie całemu światu.

Namaszczony przez Ducha Jezus mógł głosić Ewangelię Królestwa z mocą Bożą. Przez Ducha uzdrawiał chorych, wypędzał demony, przywracał wzrok ślepym i wskrzeszał martwych. Po śmierci na krzyżu i pochowaniu w grobie, wierzymy, że to przez moc Ducha Świętego Jezus powstał z martwych. Dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa Duch Święty stał się dostępny również dla nas. A zaczęło się to tak:

Przed wniebowstąpieniem Jezus pouczył swoich uczniów by zostali w Jerozolimie by oczekiwać „obietnicy Ojca”, czyli daru Ducha Świętego.

Wraz z przyjściem Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie otrzymali tą samą Bożą moc którą miał Jezus, by kontynuować zbawcze dzieło i głoszenie Ewangelii które rozpoczął. Wraz z Pięćdziesiątnicą nadszedł długo oczekiwany dzień w którym Duch Święty został przywrócony ludzkości i ostatecznie całemu stworzeniu. Ten sam Duch został dany nam poprzez chrzest. Ten sam Duch pracuje w naszym żywotach i sercach oraz jest gwarancją życia wiecznego w Bożym Królestwie które nadejdzie.

Otwórzmy nasze serca abyśmy podczas święta Zesłania Ducha Świętego zostali przez niego napełnieni oraz abyśmy się stali ludźmi Ducha żyjącymi z tą samą radością i mocą którą miał Jezus i jego pierwsi uczniowie. Bo jest to darem Ducha Świętego, że możemy w pełni urzeczywistnić życie Chrystusa w nas, życie w wierze, nadziei i miłości.

Cieszmy się więc i świętujmy, wdzięczni za dar Ducha Świętego!

W miłości Chrystusa,
Piotr E. Hickman
Biskup Przewodniczący Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej