Ogłoszenie Zgromadzenia Parafialnego


Biskup Kościoła oraz Rada parafialna Parafii pw. śś. Cyryla i Metodego w Poznaniu, która obejmuje wspólnoty w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Tleniu, Łodzi i Zielonej Górze, podjęli decyzję o zwołaniu Zgromadzenia Parafialnego na sobotę, 17 lutego 2024 r. od godz. 15:00. Odbędzie się ono stacjonarnie w Poznaniu, w kaplicy na osiedlu Powstańców Warszawy 9A.


ZGROMADZENIE PARAFIALNE
§ 20 Statutu RKK


1. Zgromadzenie Parafialne tworzą wszyscy członkowie parafii.

2. Zgromadzenie Parafialne jest ważne bez względu na liczbę osób obecnych w czasie jego obrad, pod warunkiem, że zostało zwołane z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, przez ogłoszenie w parafii w czasie nabożeństw oraz umieszczenie informacji w miejscu dostępnym dla członków parafii.

3. Zgromadzenie Parafialne zwołuje Biskup Kościoła lub Proboszcz.

4. Zgromadzeniu Parafialnemu przewodniczy Biskup Kościoła lub Proboszcz.

5. Zgromadzenie Parafialne jest zwoływana nie rzadziej niż raz na dwa lata.

6. Do kompetencji Zgromadzenia Parafialnego należy:

  1. powołanie Proboszcza spośród kandydatów wskazanych przez Biskupa Kościoła;
  2. skierowanie wniosku do Biskupa Kościoła o odwołanie Proboszcza;
  3. określenie liczby członków Rady parafialnej;
  4. wybór spośród członków parafii osób wchodzących w skład Rady parafialnej;
  5. powołanie i odwołanie Rady parafialnej oraz wyznaczenie daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
  6. wybór spośród członków parafii delegatów świeckich na Synod Kościoła, w liczbie określonej przez Radę Kościoła.

7. Głosowanie w Zgromadzeniu Parafialnym odbywa się w sposób tajny zwykłą większością głosów.

8. Głosy liczone są przez wybranego zwykłą większością głosów uczestnika Zgromadzenia Parafialnego.