Ekumeniczny Apel Duchownych


Jezus jednak natychmiast odezwał się do nich: Odwagi, Ja jestem! Nie bójcie się!  – Mt 14.27

Jako duchowni różnych wyznań chrześcijańskich obecnych w Polsce, pracujący zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, wyrażamy naszą solidarność ze społeczeństwem Ukrainy, dotkniętej tragedią wojny.

Jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy tym, którzy jej potrzebują: zarówno żyjącym w naszych lokalnych społecznościach, jak i uchodźcom, którzy szukają w Polsce bezpiecznego azylu. W tym duchu chcemy też uwrażliwiać nasze wspólnoty, za które jesteśmy odpowiedzialni.

Jednocześnie wzywamy liderów religijnych Ukrainy i Rosji, by w  posłudze dla swoich wspólnot głosili orędzie pokoju i pojednania między narodami. Niezależnie bowiem od przynależności wyznaniowej i jurysdykcyjnej, łączy nas jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest oraz jedna nadzieja, do której zostaliśmy powołani (por. Ef 4,4-5).

Zdajemy sobie sprawę, że w społeczeństwie rosyjskim istnieje również wielu ludzi dobrej woli, którzy nie wyrażają zgody na działania reżimu rządzącego ich krajem. Wiele z tych osób doznaje w tej chwili prześladowań i sankcji prawnych za głośne  wyrażanie swojego sprzeciwu. Dziękujemy im za to, że w tym czasie pogardy potrafią okazać wierność zasadom Ewangelii i elementarnym wartościom wynikającym z człowieczeństwa. 

Zapraszamy nasze Siostry i Braci z Ukrainy, aby zwracali się do nas w przypadku potrzeby udzielenia pomocy. 

Ks Bartosz Norman , Kościół polskokatolicki , przewodniczący PRE Kraków
Kraków, kontakt: +48 516 432 574 (języki: polski, angielski)

Biskup elekt Tomasz Puchalski, Reformowany Kościół Katolicki w Polsce
Poznań, kontakt: +48 793 111 295 (języki: polski, angielski) 

Ks. Andrzej Stefański, Kościół rzymskokatolicki,
Belgia, Brabant-Wallon, kontakt: +32 476 56 44 42 (języki: polski, francuski i rosyjski)

Ks. Roman Jagiełło, Kościół polskokatolicki,
Łęki Dukielskie, kontakt: +48 664 556 668 (języki:  polski i rosyjski) 

Ks. Michał Jabłoński , Parafia Ewangelicko-Reformowany w Warszawie 
Warszawa, kontakt: +48 605680557 (języki: polski, angielski, czeski, rosyjski)

Ks. Dariusz Kaczor Kościół rzymskokatolicki
Włochy, Osasco (TO) +39 346 273 29 41 (języki: polski, włoski)

Ks. Przemysław Cichosz, Reformowany Kościół Katolicki w Polsce
Warszawa, kontakt: 509 842 921 (języki: polski, angielski)

Ks. Maciej Cyran, Holy Celtic Church International,
Sanok, kontakt: +48 697 274 825 (języki: polski, czeski, słowacki, niemiecki) 

Ks. dr. Joel Burnell, Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór we Wrocławiu,
Wrocław, kontakt: +48 668 366 788  (języki: polski, angielski)

Pastor Michał Domagała, Kościół Chrześcijan Baptystów I Zbór we Wrocławiu,
Wrocław, kontakt + 48 519 375 160 (języki: polski, angielski, rosyjski)

o. Vitaliy Osmolovskyy SJ, Kościół rzymskokatolicki
kontakt: UKR numer +38 096 806 11 26; PL numer +48 517 978 549 (języki: polski, ukraiński, rosyjski, angielski, włoski)

o. Wojciech Mittelstaedt SVD, Kościół rzymskokatolicki,
Brazylia, Sao Paulo, kontakt: +55 11 941871446 (języki: polski i portugalski)

ks. Andrzej Żuraw, Kościół Greckokatolicki,
Polska, Podkarpacie, Komańcza, tel. 48 512007809 (języki: polski, ukraiński)

ks. Julian Felenczak, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
Polska, Podkarpacie, Morochów, powiat Sanok, tel. 48 501222561, (języki: polski, rosyjski)

ks. Marek Gocko, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
Komańcza, kontakt: +48 698 040 040 (języki: polski, rosyjski)


Ісус до них зараз озвався й сказав: Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь!
Євангеліє від Матвія 14.27

Ми, священнослужителі різних християнських конфесій, діючих так у Польщі, як і за її межами, висловлюємо свою солідарність з українським народом, що страждає від трагедії війни.

Ми готові допомогти кожному, хто цього потребує – і тим, хто живе у наших місцевих громадах, і біженцям, що шукають безпечного притулку в Польщі. Ми хочемо також привернути до цього увагу наших спільнот, за які ми відповідальні.

Водночас ми закликаємо релігійних лідерів України та Росії, щоб вони у служінні в своїх громадах проголошували послання миру та примирення між народами. Тому що, незважаючи на конфесійну та юрисдикційну приналежність, нас об’єднує один Господь, одна віра, одне хрещення та одна надія нашого покликання (Послання до Ефесян 4,4-5).

Ми розуміємо, що у російському суспільстві також є багато людей доброї волі, не згодних з діями режиму, який керує їхньою країною. Вони зараз зазнають переслідувань та юридичних санкцій за те, що голосно виражають свій протест. Ми вдячні їм за те, що в цей час зневаги вони проявляють вірність принципам Євангелія та елементарним цінностям, що випливають з людяності.

Запрошуємо всіх наших Сестер та Братів з України звертатися до нас, якщо вони потребуватимуть допомоги.

О. Бартош Норман, Польськокатолицька Церква, голова Польської Екуменічної Ради у Кракові
Краків, тел.: +48 516 432 574 (мови: польська, англійська)

Єпископ Томаш Пухальський, Реформована Католицька Церква у Польщі
Познань, тел.: +48 793 111 295 (мови: польська, англійська)

О. Анджей Стефанський, Римсько-католицька Церква,
Бельгія, Валлонський Брабант, тел.: +32 476 56 44 42 (мови: польська, французька та російська)

О. Роман Ягєлло, Польськокатолицька Церква,
Ленки Дукельські, тел.: +48 664 556 668 (мови: польська та російська)

О. Міхал Яблонський, Євангельська Реформатська Церква у Варшаві
Варшава, тел.: +48 605680557 (мови: польська, англійська, чеська, російська)

О. Даріуш Качор, Римсько-католицька Церква
Італія, Осаско (TO) +39 346 273 29 41 (мови: польська, італійська)

О. Пшемислав Ціхош, Реформована Католицька Церква у Польщі
Варшава, тел.: +48 509 842 921 (мови: польська, англійська)

О. Мацєй Циран, Міжнародна Священна Кельтська Церква,
Санок, тел.: +48 697 274 825 (мови: польська, чеська, словацька, німецька)

О. д-р Джоель Барнелл, І Церква Християн-Баптистів у Вроцлаві,

Вроцлав, тел.: +48 668 366 788 (мови: польська, англійська)

Пастор Міхал Домагала, І Церква Християн-Баптистів у Вроцлаві,

тел.: + 48 519 375 160 (мови: польська, англійська, російська)

О. Віталій Осмоловський SJ, Римсько-католицька Церква
тел. UKR: +38 096 806 11 26; тел. PL +48 517 978 549 (мови: польська, українська, російська, англійська, італійська)

o. Войцєх Міттельштадт SVD, Римсько-католицька Церква
Бразилія, Сан-Паулу, тел.: +55 11 941871446 (мови: польська та португальська)

о. Анджей Журав, Греко-Католицька Церква,
Польща, Підкарпаття, Команьча, тел.: +48 512 007 809 (мови: польська, українська)

о. Марек Гоцко, Польська Автокефальна Православна Церква,
Команча, тел.: +48 698 040 040 (мови: польська, російська)

о. Юліан Феленчак, Польська Автокефальна Православна Церква,
Польща, Підкарпаття, Морохів, повіт Санок, тел.: +48 501222561 (мови: польська, російська)


But Jesus immediately said to them: “Take courage! … It is I. Don’t be afraid.” (Matthew 14, 27)

An ecumenical appeal of the ordained ministry

As members of the ordained ministry of the Christian denominations present in Poland, working both in Poland and abroad, we express our solidarity with Ukrainian society which is now facing the terror of war.

We are prepared to aid in any way we can those who may need our aid: both those who live in our communities as well as fugitives who will be looking for a safe haven in Poland. It is also in this spirit that we want to sensitize the religious communities which we are responsible for.

At the same time, we are calling out to the religious leaders of Ukraine and Russia to spread the message of hope and peace between the nations in service of their own communities. For no matter our denominational and jurisdictional affiliation, we are all connected through One Lord, one faith, one baptism, and one hope which we have been called to (see Ephesians 4, 4–5).

We realize that there are many people of good will living in Russia who object to the actions of the regime which rules their country. Many of these people are now subject to persecution and legal punishment for being vocal about their objections. In these times of despise, they have proven themselves as faithful to the principles of the Gospel and the basic values rooted in humanity. We thank them for that.

We encourage our Sisters and Brothers from Ukraine to turn to us in the event of any need for help. We are here for you.

Father Bartosz Norman, Polish Catholic Church, The President of Polish Ecumenical Council in Cracow, Cracow, telephone: +48 516 432 574 (languages: Polish, English)

Bishop elect Tomasz Puchalski, Reformed Catholic Church in Poland,
Poznań, telephone: +48 793 111 295 (languages: Polish, English)

Father Andrzej Stefański, Roman Catholic Church,
Belgium, Brabant-Wallon, telephone: +32 476 56 44 42 (languages: Polish, Russian, French)

Father Roman Jagiełło, Polish Catholic Church,
Łęki Dukielskie, telephone: +48 664 556 668 (languages: Polish, Russian)

Rev. Michał Jabłoński, Polish Reformed Church
Warsaw, telephone: +48 605 680 557 (languages: Polish, English, Czech, Russian)

Father Dariusz Kaczor, Roman Catholic Church,
Italy, Osasco (TO), telephone +39 346 273 29 41 (languages: Polish, Italian)

Father Przemysław Cichosz, Reformed Catholic Church in Poland,
Warsaw, telephone: +48 509 842 921 (languages: Polish, English)

Father Maciej Cyran, Holy Celtic Church International,
Sanok, telephone: +48 697 274 825 (languages: Polish, Czech, Slovakian, German)

Rev. dr. Joel Burnell, The Baptist Union of Poland, First Baptist Church in Wrocław,
Wrocław, telephone: +48 668 366 788 (languages: Polish, English)

Rev. Michał Domagała, The Baptist Union of Poland, First Baptist Church in Wrocław,
Wrocław, telephone: + 48 519 375 160 (languages: Polish, English, Russian)

Father Vitaliy Osmolovskyy SJ, Roman Catholic Church,
telephone UKR +38 096 806 11 26; PL +48 517 978 549 (languages: Polish, Ukrainian, Russian, English, Italian)

Father Wojciech Mittelstaedt SVD, Roman Catholic Church,
Brasil, Sao Paulo, telephone: +55 11 941871446 (languages: Polish, Portuguese)

Fr. Andrzej Żuraw, Greek Catholic Church
Poland, Komańcza, tel. 48 512007809 (languages: Polish, Ukrainian)

Fr. Julian Felenczak, Polish Orthodox Church,
Poland, Morochów, telephone 48 501 222 561, (languages: Polish, Russian)

Fr. Marek Gocko, Polish Orthodox Church,
Poland, Komańcza, telephone: +48 698 040 040 (languages: Polish, Russian)