Oświadczenie reformowanych katolików w sprawie obecnej sytuacji w Polsce


Jako wspólnota chrześcijańska kierująca się Słowem Bożym wzywającym nas do równego traktowania wszystkich naszych sióstr i braci, stanowczo nie zgadzamy się na przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę dotyczącą prawa o ustroju sądów powszechnych.

Ustawa ta w znaczący sposób grozi załamaniem niezawisłości sądu i uzależnieniem go od woli polityków, co może prowadzić do wyroków sądowych opartych nie na prawie, lecz na politycznym nakazie. Niezawisłość sądów jest jednym z koniecznych elementów trójpodziału władzy, którą gwarantuje nam Konstytucja Rzeczpospolitej Polski.
Jako chrześcijanie nie możemy i nie chcemy milczeć, gdy w zagrożeniu stanęło bezpieczeństwo obywateli kraju, w którym żyjemy.

Chcemy również wyraźnie zakomunikować, że nasza wspólnota, będzie zawsze stała w obronie każdego człowieka, któremu zagrozi niesprawiedliwość czy to z uwagi na poglądy religijne, polityczne, płeć, orientację seksualną czy jakiekolwiek inne powody.

Rada Kościoła
oraz członkowie i członkinie Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce