Czytania liturgiczne


18. NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY
(26. NIEDZIELA W CIĄGU ROKU)
ROK A

PIERWSZE CZYTANIE Ez 18, 25-28
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
„Wy jednak twierdzicie: „Postępowanie PANA nie jest słuszne”. Słuchajcie więc, ludu izraelski: Czy moje postępowanie jest niesłuszne, czy raczej wasze? Gdy bowiem sprawiedliwy przestanie postępować uczciwie, gdy będzie czynił bezprawie i umrze, to umrze z powodu bezprawia, które czynił. Gdy natomiast bezbożny porzuci swoje grzeszne postępowanie i będzie przestrzegał prawa i sprawiedliwości, zachowa swoje życie. Jeśli się opamięta i porzuci wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszczał, na pewno będzie żył, nie umrze”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 25 (24), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 6)
Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. R.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości, †
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie. R.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich. R.

Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

DRUGIE CZYTANIE Flp 2, 1-11
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Siostry i bracia: Jeśli zatem [jest] jakaś zachęta w Chrystusie, jakieś pocieszenie miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i tkliwość, pełną uczyńcie moją radość, byście jedno myśleli, byście tę samą mieli miłość, te same uczucia, byście o jedno się troszczyli: niczego dla intryg, niczego dla pustej chwały, lecz byście jedni drugich uważali za wyższych od siebie, aby każdy nie to, co swoje, miał na uwadze, lecz każdy i to, co innych. Niech te myśli w was będą, które i w Chrystusie Jezusie. On, choć istnieje w postaci Boga, nie za łakomy łup uznał być na równi z Bogiem, lecz ogołocił się, przyjąwszy postać sługi, zacząwszy istnieć podobnie jak ludzie; z wyglądu postrzegany jak każdy człowiek uniżył się, stając się posłuszny aż do śmierci: śmierci na krzyżu! Dlatego Bóg Go wywyższył i dał Mu imię, imię nad wszelkie imię, aby na imię Jezusa uklękło każde kolano: [istot] niebieskich, naziemnych i podziemnych, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus panem ku chwale Boga Ojca.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA J 10, 27
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 21, 28-32
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
„Co o tym myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przyszedł do jednego i powiedział: „Synu, idź dziś do pracy w winnicy”. On odpowiadając rzekł: „Nie chcę”. Później jednak zmienił zdanie i poszedł. Przyszedł do drugiego i to samo powiedział. A on w odpowiedzi rzekł: „Już idę, panie”. Ale nie poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?” Odpowiedzieli: „Pierwszy”. Jezus powiedział im: „Oznajmiam wam, że poborcy i ladacznice prędzej niż wy wchodzą do królestwa Bożego. Bo szedł u was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu, poborcy natomiast i ladacznice uwierzyli mu. Wy nawet potem, gdy [to] zobaczyliście, nie zmieniliście zdania, by mu uwierzyć”
Oto słowo Pańskie.