Czytania liturgiczne


OKTAWA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
ROK B

PIERWSZE CZYTANIE Pwt 4, 32-34. 39-40
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą: Czy od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, od jednego krańca nieba aż po drugi kraniec, zdarzyła się gdzieś rzecz tak wielka lub czy słyszano o podobnej? Czy jakiś naród słyszał w ogniu głos Boga, tak jak ty słyszałeś, i żyje nadal? Albo czy jakiś bóg próbował kiedyś przyjść, by przez doświadczenia, znaki, cuda i wojnę wybrać sobie naród spośród innych narodów, mocną ręką i wzniesionym ramieniem, wśród tych wszystkich strasznych zdarzeń, które na waszych oczach uczynił dla was w Egipcie PAN, wasz Bóg?
Wiedz zatem dzisiaj i weź to sobie do serca: PAN jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Przestrzegaj więc Jego ustaw i nakazów, które ci dzisiaj polecam, aby się dobrze powodziło tobie i twojemu potomstwu; żebyś mógł długo przebywać w kraju, który ci na zawsze daje PAN, twój Bóg”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 33 (32), 4-5. 6 i 9. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12b)
Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski. R.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało, *
sam rozkazał i zaczęło istnieć. R.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu. R.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie. R.
Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

DRUGIE CZYTANIE Rz 8, 14-17
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Siostry i bracia:
Którzy dają się prowadzić Duchowi Boga, są synami Boga. Bo przecież nie otrzymaliście Ducha biorącego do niewoli, by znów [żyć] w strachu, lecz otrzymaliście Ducha dokonującego usynowienia, dzięki któremu wołamy: „Abba, Ojcze”. Sam Duch razem z naszym duchem poświadcza, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeżeli dziećmi, to i dziedzicami; dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa. Jeśli wspólnie [z Nim] cierpimy, to po to, abyśmy razem [z Nim] dostąpili chwały.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

AKLAMACJA Ap 1, 8
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 28, 16-20
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Wtedy jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak mieli wątpliwości. A Jezus podszedł, odezwał się do nich i powiedział:
„Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie zatem i uczyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do kresu doczesności”.
Oto słowo Pańskie.

____________________________________________________________________

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI PAŃSKIEJ
ROK B

PIERWSZE CZYTANIE Wj 24, 3-8
Czytanie z Księgi Wyjścia
Gdy Mojżesz wrócił, przekazał ludowi wszystkie słowa PANA oraz wszystkie przepisy prawa, a lud jednogłośnie potwierdził: „Spełnimy wszystko, co PAN powiedział!”.
Mojżesz zapisał wszystkie słowa PANA. Wstał o świcie, zbudował ołtarz u stóp góry i wzniósł dwanaście stel, według liczby dwunastu plemion Izraela. Następnie polecił młodym Izraelitom złożyć dla PANA ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe z cielców.
Mojżesz zaczerpnął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową pokropił ołtarz. Potem wziął księgę przymierza i odczytał ludowi, a oni odrzekli: „Spełnimy wszystko, co PAN powiedział i będziemy posłuszni!”.
Wówczas Mojżesz zaczerpnął krwi i pokropił lud, mówiąc: „Oto krew przymierza, które zawiera z wami PAN, zgodnie z tymi wszystkimi słowami!”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13)
Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana. R.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany. R.
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem. R.
Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.

DRUGIE CZYTANIE Hbr 9, 11-15
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Siostry i bracia:
Chrystus zostawszy arcykapłanem dóbr wykonanych, przez większy i doskonalszy namiot, nie ręką uczyniony, to znaczy nie należący do tego świata, i nie dzięki krwi kozłów i cieląt, lecz dzięki własnej krwi, wszedł raz na zawsze do sanktuarium, zdobywszy wieczne odkupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i byków oraz posypanie popiołem cieląt poświęcało okrytych zmazą ze skutkiem rytualnej czystości ciała, to tym bardziej krew Chrystusa, który za sprawą wiecznego Ducha siebie złożył Bogu w nieskalanej ofierze, oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, byśmy Boga, który żyje, czcili w liturgii.
I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, aby dzięki Jego poddaniu się śmierci dla odkupienia z przestępstw, dokonanych za pierwszego przymierza, otrzymali zaproszeni obietnicę wiecznego dziedzictwa.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA J 6, 51
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mk 14, 12-16. 22-26
Słowa Ewangelii według świętego Marka
W pierwszy [dzień] Przaśników, gdy składano w ofierze paschalnego baranka, zapytali Go Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci paschalnego baranka do spożycia?”
Wtedy wysłał dwóch ze swoich uczniów, mówiąc im: „Idźcie do miasta. Wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody. Udajcie się za nim. Tam, dokąd wejdzie, powiedzcie właścicielowi, że Nauczyciel pyta: „Gdzie jest dla mnie gościnny pokój, w którym mógłbym spożyć ze swoimi uczniami paschalnego baranka?” On wam pokaże wielką salę u góry, już zasłaną, w pełni gotową. Tam nam przygotujcie”. Odeszli ci uczniowie i przybyli do miasta. Znaleźli tam wszystko, jak im powiedział. Przygotowali paschalnego baranka.
Gdy oni jedli, wziął chleb, wygłosił modlitwę uwielbienia, połamał, rozdał im i powiedział: „Weźcie, to jest moje ciało”. Potem wziął kielich i po modlitwie dziękczynienia dał im. Pili z niego wszyscy. Powiedział im: „To jest moja krew przymierza wylewana za wielu. O tak, oświadczam wam: odtąd już z tego plonu winorośli nie wypiję, aż do owego dnia, kiedy wypiję go nowy w królestwie Boga”.
Po psalmach udali się na Górę Oliwną.
Oto słowo Pańskie.