Czytania liturgiczne


6. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego | 22 maja 2022

PIERWSZE CZYTANIE | Dz 15, 1-2. 22-29

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pewni [ludzie] przybyli z Judei i pouczali braci: „Jeśli nie poddacie się obrzezaniu zgodnie ze zwyczajem Mojżeszowym, nie możecie dostąpić zbawienia”.

Ponieważ powstał niemały spór i dyskusja między Pawłem i Barnabą a tamtymi, postanowiono, by Paweł, Barnaba i jeszcze niektórzy z nich udali się do apostołów i starszych w Jeruzalem w sprawie owego sporu.

Wtedy apostołowie, starsi i cały Kościół postanowili wybrać mężów spośród siebie i wysłać do Antiochii razem z Pawłem i Barnabą, a mianowicie Judę z przydomkiem Barsabas i Sylasa, mężów wyróżniających się wśród braci. Wysłali też przez nich takie pismo:

„Apostołowie i starsi bracia pozdrowienie pochodzącym z pogan braciom w Antiochii, Syrii i Cylicji. Gdy dowiedzieliśmy się, że niektórzy, wychodząc od nas, choć im nie kazaliśmy, posiali niepokój wśród was, wypaczając wasze dusze, postanowiliśmy na wspólnym zebraniu, by posłać do was wybranych mężów razem z umiłowanymi przez nas Barnabą i Pawłem, to jest z tymi, którzy życie swe poświęcają dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Tak zatem przysyłamy wam Judę, Sylasa i ich, by to samo
przekazali wam ustnie.

Postanowiliśmy mianowicie, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego więcej ciężaru poza tym oto najbardziej niezbędnym: unikać pokarmów z ofiar dla bożków, i krwi, i tego, co zostało uduszone, i rozwiązłości. Dobrze zrobicie, strzegąc siebie przed tym. Bądźcie zdrowi”.

Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY | Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: por. 4a)

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
albo: Alleluja.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
albo: Alleluja.

Niech się narody cieszą i weselą, †
że rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi. *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
albo: Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE | Ap 21, 10-14. 22-23

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

I wyniósł mnie w duchu na rozległą i wysoką górę. Pokazał mi tam owo święte miasto, Jeruzalem, jak zstępuje z nieba, od Boga, obdarzone chwałą Bożą. Jego wspaniałość podobna do najbardziej drogocennego kamienia, jakby do jaspisu krystalicznie przejrzystego. Ma ono wielki i wysoki mur obronny, ma dwanaście bram, a na tych bramach dwunastu aniołów i wyryte imiona – są to imiona dwunastu plemion synów Izraela – od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy. Ów mur obronny miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

Świątyni w nim nie widziałem, ponieważ Pan, Bóg, Wszechwładca jest jego świątynią, a także Baranek. To miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, by mu dawały światło, bo chwała Boga napełniła je jasnością, Baranek jego lampą.

Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Sekwencja wielkanocna obowiązuje w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce przez cały Okres Paschalny.

AKLAMACJA | J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA | J 14, 23-29

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus mu na to odrzekł: „Jeśli ktoś będzie mnie miłował, przestrzegać będzie mojej nauki. Ojciec mój także będzie go miłował, i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego sobie uczynimy. Kto mnie nie będzie miłował, nie będzie przestrzegał moich nauk; a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, lecz Tego, który mnie posłał: Ojca.

To wszystko wam powiedziałem, będąc z wami. Ów Rzecznik natomiast, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was o wszystkim pouczy i przypominać wam będzie wszystko, co ja wam powiedziałem.

Pokój wam zostawiam, mój pokój wam daję. Ja nie tak wam daję, jak daje świat. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. Słyszeliście przecież, że wam powiedziałem: „Odchodzę, lecz wrócę do was”. Jeśli naprawdę mnie miłujecie, powinniście się cieszyć, że idę do Ojca, bo Ojciec jest większy ode mnie.

A teraz to wam zapowiedziałem, nim się stanie, abyście, gdy się stanie, wierzyli.

Oto słowo Pańskie.