Czytania liturgiczne


1. NIEDZIELA
PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO
ROK B

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 9, 8-15
Czytanie z Księgi Rodzaju
Potem Bóg rzekł do Noego i jego synów:
„Oto Ja zawieram moje przymierze z wami, a po was z waszym potomstwem i z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem i bydłem oraz z wszelkim zwierzęciem spośród tych, które wyszły z arki. Ustanawiam więc moje przymierze z wami. Żadna istota cielesna nie będzie już wyniszczona wodami potopu. Nie będzie już więcej potopu, który miałby spustoszyć ziemię”.
I Bóg rzekł: „Oto znak przymierza, który kładę między Mną i wami, i między wszelką istotą żywą, która jest z wami, dla wszystkich przyszłych pokoleń. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem między Mną a ziemią. Gdy więc ujrzę obłok nad ziemią i ukaże się łuk na chmurach, przypomnę sobie moje przymierze między Mną a wami oraz wszelką żywą istotą cielesną. Nie będzie już więcej wód potopu, niszczących wszelką istotę cielesną”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 10)
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. R.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie. R.
Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich. R.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

DRUGIE CZYTANIE 1 P 3, 18-22
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła
Najdrożsi:
Bo i Chrystus raz został umęczony za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Doznał śmierci dzięki ciału, a ożywiony został dzięki Duchowi, w którym poszedłszy, ogłosił orędzie także duchom w więzieniu. Nie okazały one niegdyś posłuszeństwa, gdy Boża wielkoduszność czekała cierpliwie za dni Noego, kiedy budowana była arka, w której nieliczni, to jest osiem osób, uniesieni zostali bezpiecznie dzięki wodzie.
Ona i teraz ocala was w chrzcie, swoim odwzorowaniu. A nie jest to pozbycie się brudu cielesnego, lecz wzniesienie prośby do Boga o czyste sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który po poddaniu Mu aniołów, władz, i mocy odszedł do nieba i znajduje się po prawicy Boga.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA Mt 4, 4b
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA Mk 1, 12-15
Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Zaraz potem ten Duch odwołał Go na pustkowie. Był na pustkowiu przez czterdzieści dni, kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny, a aniołowie usługiwali Mu.
A kiedy Jan został wydany, Jezus udał się do Galilei, występując jako herold ewangelii Boga. Mówił: „Czas się wypełnił. Już blisko jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie”.
Oto słowo Pańskie.