Synod 2020


W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce i brakiem możliwości zorganizowania Synodu w zaplanowanych dotychczas terminach, Archidiakon Kościoła podjął decyzję o bezterminowym odwołaniu Synodu Kościoła.


W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce odbędzie się w terminie późniejszym tj. 30-31 maja 2020 roku. Równocześnie informujemy, że jeśli sytuacja epidemiczna do tego czasu znacząco się nie poprawi, termin ten może ulec zmianie.

W związku ze zmianą terminu Synodu, informujemy, że projekty uchwał można składać do dnia 16 maja 2020 r.

Będzie to pierwszy Synod naszego Kościoła po wpisaniu go do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Synod Kościoła jest najwyższym uchwałodawczym organem Kościoła. W skład Synodu Kościoła, z prawem głosu, wchodzą:
1) Biskup Kościoła lub Archidiakon,
2) wszyscy czynni duchowni,
3) delegaci świeccy wybrani przez Zgromadzenia Parafialne.

Według Statutu naszego Kościoła § 8 pkt 8 do uprawnień Synodu Kościoła należy:

1) wybór Biskupa Kościoła;
2) wybór członków i powołanie Rady Kościoła;
3) uchwalenie zmian Statutu Kościoła;
4) zatwierdzanie prawa wewnętrznego Kościoła;
5) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących całego Kościoła;
6) ustalanie zasad współpracy między Parafiami;
7) zatwierdzanie unii kościelnych z innymi wspólnotami w kraju i poza granicami Polski.

W czasie Synodu zaplanowany jest wybór nowej Rady Kościoła oraz dyskusje i głosowania w sprawie projektów uchwał. Prawo do wniesienia projektów uchwał, nad którymi obraduje Synod Kościoła, przysługuje organom Kościoła, każdemu duchownemu oraz co najmniej trzem wiernym.

Projekty uchwał należy doręczyć Archidiakonowi na adres prezbiter.rkk@gmail.com lub osobiście, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia Synodu Kościoła. Archidiakon ma obowiązek przedstawić i poddać pod głosowanie projekty uchwał wniesione w ww. terminie.

Szczegółowe informacje na temat Synodu można uzyskać w parafiach lub za pośrednictwem poczty e-mail: prezbiter.rkk@gmail.com

Synod dla Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce to nie tylko wydarzenie administracyjne ale przede wszystkim teologicznie, w czasie którego Kościół po modlitwie do Ducha Świetego rozeznaje co jest wolą Boga dla wspólnoty wierzących dlatego też Synod odbywać się będzie w kontekście Liturgii.