Stowarzyszenie Reformowanych Katolików
Rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie duchowości Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, działania na rzecz społeczności lokalnej, osób potrzebujących wsparcia czy dialogu społecznego, to niektóre z celów Stowarzyszenia Reformowanych Katolików, które zostało powołano do istnienia w Poznaniu w niedzielę 3 września 2017 roku.

Dzięki takiej formie organizacyjnej, chcemy jeszcze lepiej wykonywać zadania związane z budowaniem wspólnot oraz różnorodnymi działaniami wspierającymi dla osób indywidualnych i społeczności. W czasie spotkania założycielskiego został przyjęty statut oraz wybrano zarząd stowarzyszenia, w którym znaleźli się Przemysław Starosta, Anna Szymkowiak oraz ks. Tomasz Puchalski.

Wszystkie dokumenty potrzebne do sądowej rejestracji stowarzyszenia zostaną teraz skierowane do odpowiednich organów administracji państwowej. Prawne rozpoczęcie działalności stowarzyszenia planowane jest na dzień wpisania nas do KRS.

Równocześnie do powoływania stowarzyszenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa proces wpisania Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych. Planujemy, że proces ten zakończy się w przeciągu kilku miesięcy. Do tego czasu działamy zgodnie z polskim prawem jako Kościół, w oparciu o wolność wyznania zapisaną w Konstytucji RP oraz ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Wszystkie osoby sympatyzujące z naszym Kościołem prosimy o modlitwę w naszej intencji, w tym bardzo pracowitym i ważnym czasie.