Jesteśmy posłani, aby głosić dobroć Boga!


posłaniPrzedstawiciele wszystkich wspólnot i misji Reformowanego Kościoła Katolickiego spotkali się w Poznaniu w pierwszy weekend po Epifanii aby rozmawiać o sprawach Kościoła oraz podjąć odpowiednie decyzje. Rozmawiano m.in. o Komisji ds. Nowego Prawa dla Kościołów poza USA zrzeszonych w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej (ECC). Przedstawicielami Kościoła z Polski są ks. Tomasz Puchalski oraz Łukasz Nowicki, Przewodniczący Rady Kościoła. Komisja ma przygotować przepisy dotyczące przyjmowania, formacji oraz funkcjonowania Kościołów zrzeszonych w EWK.

W czasie Zjazdu przedstawiono status procesu rejestracji Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce w odpowiednim Ministerstwie. Jednym z zadań uczestników Zjazdu był też wybór członków Rady Kościoła.
Przedstawiono również propozycję formalizacji procesu przyjmowania nowych członków do Kościoła, którzy już wcześniej byli ochrzczeni zgodnie z chrześcijańską tradycją w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Obecnie proces taki składać się będzie z czterech etapów: przygotowania (składać się na nie będą odpowiednie katechezy i spotkania z kerygmatu, tradycji starokatolickiej oraz o misji i odpowiedzialności członków Kościoła), przygotowania Listu do Wspólnoty, w którym uzasadnia się wole przyłączenia do RKK, konieczne jest też oświadczenie lub przedstawienie dokumentu potwierdzającego chrzest w innym w chrześcijańskich Kościołów. Sam ryt przyjęcia dokonywać się będzie w czasie Eucharystii z udziałem Wspólnoty a składać się na niego będzie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (dla podkreślenia jedności Kościoła oraz faktu, że do Ciała Chrystusowego włącza chrzest). Propozycja ta została przyjęta.

Uczestnicy zjazdu zajęli się też planami misyjnymi Kościoła. W najbliższym czasie zaplanowano, poza rozwojem dotychczasowych misji, również rozpoczęcie kolejnej w Zielonej Górze, która nosić będzie imię Świętego Jana Apostoła a rozpocznie działalność po Święcie Paschy.

Z kwestii liturgicznych uczestnicy Zjazdu zgodzili się aby powrócić do tradycyjnego nazewnictwa niedziel po Epifanii oraz po Pięćdziesiątnicy, które do tej pory nazywaliśmy „Niedzielami w Okresie Zwykłym”. Obecnie używać będziemy nazw „Niedziela po Epifanii” oraz „Niedziela po Pięćdziesiątnicy”. Nazwy te naszym zdaniem nie tylko są bardziej tradycyjne ale też lepiej oddają fakt, że w każda niedziela jest „niezwykła” to znaczy jest upamiętnieniem Zmartwychwstania Pańskiego, tak zwaną Paschą Tygodnia.